ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΕΒ

Μεταρρύθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: Κλειδί
για ένα νέο παραγωγικό πρότυπο με καλύτερες και περισσότερες δουλειές
για τους νέους.